N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼.a̼.n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼

pháp luật tin nóng Uncategorized

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼4̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼)̼,̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼)̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼)̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼.á̼.m̼ ̼n̼g̼.h̼.i̼.ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼.á̼m̼ ̼n̼g̼h̼.i̼ệ̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼t̼h̼.i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼.g̼.̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼)̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼.i̼ ̼c̼.a̼.n̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼n̼.h̼.â̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼.h̼i̼ ̼c̼a̼.n̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.â̼u̼ ̼t̼h̼u̼.ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼.ả̼ ̼t̼h̼.ù̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼..ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼.á̼.c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ê̼c̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼i̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼?̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼.ậ̼n̼ ̼t̼.ộ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼.t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼.a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼.̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼.h̼i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼.ế̼.t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼.â̼.u̼ ̼t̼h̼u̼.ẫ̼n̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼.â̼.m̼ ̼t̼h̼.ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼.m̼ ̼t̼h̼.ầ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼n̼h̼.â̼.n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼…̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼.n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼.m̼ ̼t̼h̼.ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼

H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼.â̼.y̼ ̼á̼.n̼

T̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼.ả̼ ̼t̼h̼.ù̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼.ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼o̼ả̼n̼;̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼.â̼y̼ ̼á̼.n̼,̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼.à̼.n̼ ̼n̼h̼.ẫ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼.t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼.ị̼ ̼c̼.a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼.i̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *